این وب سایت به دلیل عدم تمدید حساب کاربری مسدود شده است.

ساخت سایت با سایت ساز سی می پلاس

مقالات ارائه شده در کنفرانس های ملی و بین المللی

- تحلیل و پیشگیری از سرقت شبکه های توزیع توسط الگوی فضایی و مکانی GIS

چکیده

ایجاد امنیت یک فرایند پیچیده و متأثر از عوامل مختلف می باشد و می بایست تمام بخش های آن با هم بررسی و کنترل شود لذا بررسی تمامی ابعاد آن نیازمند هماهنگی و همکاری تمام بخش های مختلف مسئول در مسائل شهری و قوای اجرایی با یکدیگر و بکارگیری تکنولوژی روز جهان می باشد. ابزارهای زیادی برای تحلیل و نمایش مجموعه داده های مربوط به جرائم وجود دارند اما نرم افزارهای GIS با توجه به قابلیت هایی که دارند می توانند یک خروجی دیداری تولید کنند که ترکیبی از مجموعه داده های مختلف را در یک خروجی معنی دار ارائه نماید.[1[در این مقاله سعی شده به ارزیابی و سناریو سازی پهنه های سرقت از تاسیسات شبکه توزیع برق در بهشهر توسط GIS پرداخته شود. روش تحقیق در این مقاله، تطبیقی و تحلیل است و جامعه ی آماری پژوهش نیز سرقت از تاسیسات شبکه توزیع نیروی برق خصوصا شبکه های فشار ضعیف است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که کانون های جرم خیز در سطح بهشهر بطور تصادفی توزیع نشده، بلکه التزام به منشوری مشخص) همچون تراکم جمعیت، نزدیکی به مرکز ثقل شهر و ...( در مکان یابی آنها به چشم می خورد. نتیجه ی مقاله با توجه به مفاهیم ارائه شده، در واقع مویدی بر قابلیت های سامانه GIS برای شبیه سازی و عینی سازی پهنه های آسیب پذیر در مقابل سرقت ازشبکه می باشد.